RODO - klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „RODO”, informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  • ADZ Jacek Marczyński,
  • ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów,
  • NIP 551-101-40-81,
  • rodo@adz-system.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia dla Państwa oferty oraz ewentualnego zawarcia i realizacji umowy;

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do sporządzenia oferty oraz ewentualnego zawarcia i realizacji umowy;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia przedstawienia Pani/Panu oferty lub przez okres wykonywania umów zawartych z Administratorem Danych, a nadto przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości;

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;

Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres:

  • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • ul. Stawki 2,
  • 00-193 Warszawa;

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;